門市資訊

主要熱賣零售點

mannings 獨家發售 (SuperGreen超級排毒綠粉300克 / SuperRed 超級膠原紅粉 300克 / SuperSlim 超級美纖酵素蛋白粉20gx12pc)
香港島  新界 
賴恩樓 香港上環皇后大道西42-56號賴恩樓地下A號舖 上水新豐路 新界上水石湖墟新豐路122-130號龍霞樓地下A & B舖
安泰大廈 香港上環德輔道中144-148 號安泰大廈地下 上水廣場 新界上水石湖墟龍琛路39號上水廣場4樓419-423舖
藍灣廣場 香港小西灣道28號藍灣廣場高層地下UG51 及UG52A號舖 新彩園廣場 新界上水彩園邨彩園廣場3樓R8號舖
華光勵精中心 香港中環皇后大道中88號勵精中心地下2號 清河商場 新界上水清河邨清河商場9號舖
國際金融中心 香港中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號 上水中心 新界上水智昌路3號上水中心2樓2077D-H號舖
太子大廈 香港中環遮打道10號太子大廈3樓321-322號舖 上水新發街 新界上水新發街26及28號地下
太古城 香港太古城道18號太古城中心第一期420舖 上水新都廣場 新界上水龍運街8號新都廣場235-240號舖
北角 香港北角英皇道386-388號北港商業大廈地下B 大元村 新界大埔大元商場新翼地下1號舖
健威坊 香港北角英皇道560號健威坊低層地下L37號舖 大埔超級城 新界大埔大埔超級城A區2樓055-056號
雲景道 香港北角雲景道33號 大埔超級城Baby 新界大埔大埔超級城B區2樓269-270號舖
電氣道 香港北角電氣道183號友邦廣場地下5-6號 太和廣場 新界大埔太和路12號太和廣場2樓201號舖
羅便臣道 香港西摩道1號輝煌臺地下8 號舖 新達廣場 新界大埔南運路9號新達廣場1樓A048-A050號舖
寶翠園 香港西環卑路乍街8號寶翠園西寶城2樓237舖 富亨 新界大埔富亨邨富亨購物中心28號
新卑路乍街 香港卑路乍街57-61號利達樓地下1號 廣褔商場 新界大埔廣福邨廣福商場1樓206-209號舖
上環 香港皇后大道中368號偉利大廈1樓 6 號舖 T Town South 新界元朗天水圍天華路30號T Town South地下SG25號舖
皇后大道西 香港皇后大道西230-236 號好時大廈地下C 舖 新北江 新界元朗天水圍新北江廣場1樓C61及62舖
西環 香港皇后大道西572-574號高良大廈地下 光華中心 新界元朗阜材街34-36號光華中心地下3及4號舖
北角城 香港英皇道250號 北角城中心地下02號舖 洪福商場 新界元朗洪水橋洪福商場地下9-10號舖
香港仔 香港香港仔大道174-176 號地下 形點 新界元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點2樓A212a號舖
利港中心 香港香港仔利港中心1樓 106-107號舖 朗屏邨 新界元朗朗屏邨5座鏡屏樓M樓M006,M007號舖
地鐵香港站 香港香港港鐵站HOK49號舖 泰衡 新界元朗泰衡街10號大興大廈地下8-11&30號
小西灣廣場 香港柴灣小西灣道小西灣廣場1樓110A號舖 新教育路 新界元朗教育路9-13號興發大樓地下7號舖
杏花 香港柴灣杏花村杏花新城157-159號舖 元朗廣場 新界元朗廣場1樓130及181-183號鋪
新翠商場 香港柴灣新翠商場4樓1-11號 錦繡花園 新界元朗錦繡花園D座地下2號舖
興華商場 香港柴灣興華商場地下G05及G06號舖 天澤 新界天水圍天瑞路71, 73, 75及77號天澤邨天澤商場2樓210A舖
般咸道 香港般咸道57號地下 俊宏軒 新界天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓104號舖
新康怡廣場 香港康山道1-2號康怡廣場2樓S30號及東上橋S8至S10號舖 天耀 新界天水圍天耀邨天耀商場9-10舖
筲箕灣 香港筲箕灣東大街133號東明樓地下A 舖 大興 新界屯門大興街1號大興邨商場地下L107號舖
愛東 香港筲箕灣愛東村愛東商場111號舖 屯門仁政街 新界屯門仁政街26A富華大廈地下C-E號
太安樓 香港筲箕灣筲箕灣道57-87號太安樓地下G7及A6號舖 屯門HANDS 新界屯門友愛路友愛邨H.A.N.D.S. S區2樓S-229及S-230號舖
耀東商場 香港筲箕灣耀東邨耀東商場2樓201號舖 屯門V City 新界屯門屯門鄉事會路83號V City MTR層28、29、30及31號舖
皇室堡 香港銅鑼灣告士打道311 號皇室堡3樓311至312號舖 富泰 新界屯門屯貴路9號富泰商場2樓211號舖
希慎廣場 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場第二層地庫B舖 屯門Baby 新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓353,355-369號舖
銅鑼灣廣場二期 香港銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期地下G04號舖 屯門市廣場 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
總統戲院 香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖 屯門市廣場Baby 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期UG樓076-081號舖
西營盤 香港德輔道西334至350號恆裕大廈地下8號舖 卓爾居 新界屯門石排頭徑1號卓爾居地下G2A號舖
海怡廣場 香港鴨利洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G05號舖 兆康苑 新界屯門兆康苑兆康商場226號舖
置富 香港薄扶林置富南區廣場3樓303號室 良景 新界屯門良景邨良景廣場2樓L217號舖
康橋大廈 香港鰂魚涌太古坊康橋大廈地下A舖 新寶怡花園 新界屯門良德街11號寶怡花園地下17-18號
福昌樓 香港鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓低層地下102號舖 海翠坊 新界屯門湖翠路168-236號海翠坊1號及85-86號舖
新軒尼詩道 香港灣仔軒尼詩道388號Mall Plus地下G08舖 蝴蝶邨 新界屯門蝴蝶廣場地下R123號舖
機利臣街 香港灣仔莊士敦道18號嘉寧大厦地下C,E,F,G 及 J 舖 富健花園 新界屯門龍門道45號富健花園55, 56 & 58號舖
新鴻基中心 香港灣仔新鴻基中心地下G14-G18號舖 石籬 新界石籬商場第二期2樓235號舖
灣仔道 香港灣仔道 212-214號怡康大廈地下B舖 西貢 新界西貢福民路22-40號西貢苑地下26-27號舖
九龍半島  大圍 新界沙田大圍道55-56號金禧花園10號地下
馬頭角道 九龍九龍城馬頭角道金都豪苑地下3-4號舖 水泉澳廣場 新界沙田水泉澳邨水泉澳廣場2樓204號舖
麗晶花園 九龍九龍灣宏光道80號麗晶花園商場2樓2182, 2183, 2186號舖 禾輋 新界沙田禾輋邨商場2樓261號舖
德褔中心 九龍九龍灣德褔廣場第一期F16A & F17-F17A號舖 沙田萬怡酒店 新界沙田安平街一號地下2A號舖
土瓜灣 九龍土瓜灣道美景大廈地下243A 沙角商場 新界沙田沙角街5號沙角商場2樓235號舖
埃華街 九龍大角咀51-65號埃華街大方樓地下3-4號舖 沙田 新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場三樓 342, 342A & 342B舖
奧海城2期 九龍大角咀奧海城商場2期1樓142-143號舖 恆安 新界沙田馬鞍山恆安商場2樓221-222號舖
新九龍廣場 九龍大角咀道38號新九龍廣場地下56-59號 百得 新界沙田第一城商場G30-32號
港灣豪庭廣場 九龍大角咀福利街 8 號港灣豪庭廣場1樓109-110號舖 博康 新界沙田博康邨博康商場107-109號舖
太子 九龍大埔道10A地下 愉翠商場 新界沙田愉翠苑愉翠苑商場1樓119-120號舖
 彩雲商場 九龍牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場2期高層地下A111號舖 新城市廣場 新界沙田新城市廣場一期3樓307及307A號舖
淘大商場 九龍牛頭角道 77 號淘大商場二期地下183-185號 新城市廣場Baby 新界沙田新城市廣場一期6樓611號舖
樂華商場 九龍牛頭角樂華南及北邨樂華商場3樓314號舖 廣源 新界沙田廣源邨商場第四座1-3號
石硤尾邨二期 九龍石硤尾邨二期美亮樓地下9號舖 穗禾 新界沙田穗禾購物中心地下G11,G12號
石硤尾 九龍石硤尾窩仔街1-13號仁寶大廈地下A舖 瀝源 新界沙田瀝源邨瀝源商場二樓214號舖
尖沙咀K11 MUSEA 九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B201號01B舖 顯徑 新界沙田顯徑邨顯徑購物中心地下113號
星光行 九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下3,4及15號舖 東薈城 新界東涌東薈城名店倉5樓501號舖
新中港城 九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下28號舖 青衣 新界青衣長發廣場2樓217號舖
國際廣場 九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場MTR樓層17, 20-23號舖 宏褔花園 新界青衣長敬路75號宏褔花園商業中心(北翼)2-5號
竹園 九龍竹園南村竹園商場1樓S101號 青衣城 新界青衣青敬路33號青衣城二樓216-217號舖
奧海城1期 九龍西九龍海輝道11號奧海城1期高層地下5號舖 偉景花園 新界青衣青綠街1號偉景花園商場地下8-11號
弼街 九龍西洋菜南街218-220號及弼街41號生發大廈地下A及B號舖 碧湖花園 新界粉嶺一鳴道15號碧湖花園商場地下高層19-21號舖
新寶廣場 九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖 花都廣場 新界粉嶺百和路88號花都廣場地下A52, A55-A59&100號
寶安 九龍佐敦彌敦道198號寶安商業大廈地下 囍逸 新界粉嶺和豐街28號囍逸地下5號舖
何文田廣場 九龍何文田何文田村何文田廣場三樓320及321號舖 粉嶺中心 新界粉嶺新運路33號粉嶺中心地下139至142號舖
愛民商場 九龍何文田愛民邨愛民廣場G17號舖 雍盛商埸 新界粉嶺雍盛苑雍盛商場地下3號舖
秀茂坪 九龍秀茂坪邨秀茂坪商場1 樓108 號舖 帝庭軒 新界粉嶺聯和墟和滿街8號帝庭軒一期商場一樓1&2號舖
坪石邨 九龍坪石邨玉石樓地下117 - 120號舖 大河道 新界荃灣大河道19號地下
Moko 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場一樓162號舖 荃灣中心 新界荃灣中心第二期15-17座高層地下28-41號
水渠道 九龍旺角水渠道34-36號東樂大廈地下B-D 新愉景新城 新界荃灣青山道398號愉景城購物商場二層2050舖
花園街 九龍旺角花園街3-5號鴻威大廈地下9號舖 悅來坊 新界荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊商場地庫1B118室
上海街 九龍油麻地上海街388-390號地下 荃錦中心 新界荃灣荃錦中心110-125號
大本型 九龍油塘高超道38號大本型2樓233號舖 新荃灣廣場 新界荃灣荃灣廣場3樓308-313號舖
鯉魚門廣場 九龍油塘鯉魚門廣場1樓140號舖 如心廣場 新界荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期2樓209號舖
新青山道 九龍長沙灣青山道476號百佳商業中心地下 綠楊 新界荃灣綠楊坊平台 P11A & P11B
長沙灣 九龍長沙灣道833 號長沙灣廣場1 樓121-123 號舖 新港城 新界馬鞍山新港城中心二樓2E-89A舖
南昌街 九龍南昌街223-237號名都廣場地下 頌安 新界馬鞍山頌安商場1樓110&111號
柯士甸 九龍柯士甸道134號太極樓地下 珀麗灣 新界馬灣珀麗灣珀麗路8 號地下S10 號舖
紅磡廣場 九龍紅磡馬頭圍道37-41號紅磡廣場一樓54-60號舖 新都城 新界將軍澳MCP Central UG006-07號舖
寶來街 九龍紅磡湖光街1-7號地下17 G1A 號舖 都會豪庭 新界將軍澳MCP Discovery 二樓205及208號舖
繽紛購物城 九龍紅磡德民街1-15號繽紛購物城1字樓E 連理街商場 新界將軍澳坑口連理街商場1樓119-121號舖
美孚 九龍美孚新邨百老匯街69-119號地下99B 東港城 新界將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖
新荔枝角 九龍荔枝角道50-52號大華大廈地下B及C舖 尚德商場 新界將軍澳唐明街2號尚德邨尚德商場1樓109號舖
昇悅居 九龍荔枝角道833號昇悅居1樓130及132號舖 將軍澳Baby 新界將軍澳唐俊街9號pop Corn1樓F68號舖
翔龍灣 九龍馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場地下2號舖 將軍澳POPCORN 新界將軍澳唐賢街9號PopCorn 一樓F66及67號舖
新蒲崗 九龍康強街35-49號地下2號舖 新彩明商場 新界將軍澳彩明商場310號舖
新元州街 九龍深水埗元州街388號肇如大廈地下B舖 翠林商場 新界將軍澳翠林邨翠林商場5樓101號舖
宇宙商場 九龍深水埗青山道164-170號宇宙商場地下G18A-B 寶琳邨 新界將軍澳寶琳北路18號寶琳邨寶勤樓地下116及117號舖
荔枝角 九龍深水埗荔枝角道316-318號地下 葵芳 新界葵芳新都會廣場 4 樓 417-419 號舖
深水埗 V Walk 九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-97及L2-98號舖 石蔭 新界葵涌石蔭路96號天安樓地下1號舖
西九龍中心 九龍深水埗欽洲街37K西九龍中心5樓501B 禾塘咀街 新界葵興禾塘咀街85號地下
李鄭屋 九龍順寧道273號日輝大廈地下G11號 葵興港鐵站 新界葵興葵興港鐵站KWH5號舖
黃大仙中心北館 九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館2樓N210A號舖
慈雲山中心 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓537-538號舖
新蒲崗Mikiki 九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G56號鋪
爵祿街 九龍新蒲崗爵祿街74-76號地下
窩打老道 九龍窩打老道86D 萬基大廈地下 A&B1A號
樂富 九龍橫頭磡樂富中心3樓3129-3130 號舖
油麻地 九龍彌敦道494-496號晉利商業大廈地下
富運 九龍彌敦道573號富運中心地下A舖
匯景花園 九龍藍田匯景道8號匯景花園匯景廣場4樓2B號舖
德田商場 九龍藍田碧雲道223號德田商場1樓103號舖
麗港城 九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下34及36號舖
觀塘 九龍觀塘通明街7號地下
創紀之城 九龍觀塘創紀之城5期apm1樓L1-28及L1-29號舖
開源道 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場地下20-25號舖
翠屏道 九龍觀塘翠屏(北)邨翠屏商場4A號舖
荷里活廣場 九龍鑽石山荷里活廣場377-378號舖
  Sasa 以下門市有售 (SuperGreen超級蔬果鹼性綠粉 (強效配方) /SuperRed超級抗氧美肌紅粉 (強效配方)/ SuperSlim 超級美纖酵素蛋白粉)
香港島  新界 
上環 香港上環干諾道中168-200號信德中心2樓234-235號舖 上水 新界上水智昌路3號上水中心2樓2038A, 2045及2046號舖
山頂 香港山頂道118號山頂廣場1樓128-129號鋪 上水 新界上水新康街72號地下
中環 香港中環皇后大道中88號勵精中心地舖1號 上水 新界上水新豐路104-104A號
中環 香港中環港鐵站E3號舖 上水 新界上水龍琛路39號上水廣場4樓409A&408B號舖
中環 香港中環德己立街6號地下及1樓 上水 新界上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖
中環 香港中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓107號舖 大埔 新界大埔安邦路3號大埔超級城C區2樓577至578號舖
北角 香港北角英皇道345號新達大廈地下1及2號舖 大埔 新界大埔南運路9號新達廣場1樓A05號舖
西環 香港西環卑路乍街8號西寶城2樓205號舖 元朗 新界元朗青山公路138號地下及閣樓
銅鑼灣 香港告士打道311號皇室堡1樓118至119號舖 元朗 新界元朗青山公路249-251號元朗廣場G/F 001-002 及064號舖
香港仔 香港香港仔成都道38號利港中心地下G08及G10號舖 元朗 新界元朗朗日路8號形點2期1樓A111號舖
柴灣 香港柴灣柴灣道233號新翠商場3樓312至315號舖 元朗 新界元朗開心廣場地下G1及G2號鋪
銅鑼灣 香港銅鑼灣紀利佐治街1號金百利商場地下2-3號舖 天水圍 新界天水圍天恩路18號嘉湖二期地下G12號舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19及地庫B01號舖 天水圍 新界天水圍天華路30號T Town South 1樓S106舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣啟超道12號地下 太和 新界太和大埔太和路12號太和廣場(東翼) 2樓209及210號舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣駱克道500號地下 屯門 新界屯門屯成街1號屯門市廣場一期2樓2057至2060號舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣駱克道541及543號地下 屯門 新界屯門屯門鄉事會路83號V City 地下G11號舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下及2樓 屯門 新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖
銅鑼灣 香港銅鑼灣羅素街8號地下及1樓及羅素街20號地下 屯門 新界屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖
鰂魚涌 香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場1樓F35至38號舖 大圍 新界沙田大圍道55-65號金禧花園地下9號舖
灣仔 香港灣仔莊士敦道108號地下及1樓 沙田 新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期3樓357號舖
九龍半島  沙田 新界沙田銀城街1號置富第一城地下G18B, G19-20及G24A4號舖
九龍城 九龍九龍城賈炳達道128號九龍城廣場UG層UG20至22及UG25A號舖 沙田 新界沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖
九龍灣 九龍九龍灣偉業街33號德福廣場地下G36號舖 東涌 新界東涌達東路20號東薈城1樓116號舖
大角咀 九龍大角咀奧海城二期UG層UG11號舖 青衣 新界青衣青荃路33號青衣城1期2樓215號舖
牛頭角 九龍牛頭角道77號淘大商場一期G層G59及60號舖 荃灣 新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓257-258號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀加拿芬道33-35號發利大廈地下35, 35A, 35N 及2B號舖 荃灣 新界荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊地下G21至23號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀加連威老道10號加威中心地下及1樓 荃灣 新界荃灣眾安街51號地下
尖沙咀 九龍尖沙咀加連威老道地下25A號舖 荃灣 新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G73, G75A及B號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀金馬倫道23-25A號金馬倫廣場地下A及B號舖 荃灣 新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期一樓117號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀柯士甸道29號地下01號舖 荃灣 新界荃灣綠楊坊地下G10-11B號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站B1 售票大堂WEK B1-8號舖 馬鞍山 新界馬鞍山新港城中心2樓2311-12號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖 將軍澳 新界將軍澳欣景道8號新都城中心二期1136至1138號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀麼地道68號帝國中心地下G38及G42及UG層G50-57號舖 將軍澳 新界將軍澳重華路8號東港城1樓136至137號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀廣東道30號新港中心1樓111至112號舖 將軍澳 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2樓241J號舖 將軍澳 新界將軍澳唐德街 9號將軍澳中心1樓 106-107號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀廣東道33號尖沙咀中港城1樓19號舖 將軍澳 新界將軍澳景嶺路8號都會駅2樓L2-034號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀廣東道68-80號恆利大廈地下5號及6號舖 落馬洲 新界落馬洲港鐵站LMC 123號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀彌敦道36-44號重慶站1樓 葵芳 新界葵芳興芳路223號新都會廣場2樓219號舖
尖沙咀 九龍尖沙咀彌敦道86-88A地下 葵涌 新界葵涌葵昌路72-76號life@KCC 3樓305-306a號舖
佐敦 九龍佐敦佐敦道31-37號百誠大廈地下A4號舖 澳門 
旺角 九龍旺角西洋菜南街160-162號地下 澳門氹仔 澳門氹仔金沙城中心2203A舖
旺角 九龍旺角西洋菜南街38-40號萬高商業大廈地下至二樓 澳門 澳門威尼斯人度假村大運河購物中心2318,2320及2322號舖
旺角 九龍旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號鋪 澳門 澳門殷皇子大馬路71-75號英皇南灣中心地下3號舖及一樓
旺角 九龍旺角新世紀廣場1樓148號舖 澳門 澳門高士德大馬路23-33號地下
旺角 九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下G15至19號及1樓104號舖 澳門 澳門蓮花海濱大馬路銀河酒店銀河度假城G013號舖
旺角 九龍旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖 澳門 澳門騎士馬路314-344號信達廣場第一座地下A座及B座
旺角 九龍旺角彌敦道750號始創中心地下G12至16號舖 澳門 澳門蘇亞利斯博士大馬路81-113號澳門廣場地下及1樓O號舖
油麻地 九龍油麻地彌敦道539及539A號地下 澳門 澳門議事亭前地18-20A號中華商業大廈地下
油塘 九龍油塘高超道38號大本型1樓124號舖 澳門 澳門議事亭前地29號全幢物業
黃埔 九龍紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖
深水埗 九龍深水埗深旺道28號V Walk地下G-20號舖
深水埗 九龍深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖
黃大仙 九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N125, N126及N127號舖
新蒲崗 九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G17及18號舖
樂富 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1樓1159 號舖
佐敦 九龍彌敦道221及221A號同昌商業大廈地下B號鋪及地庫B號鋪
觀塘 九龍觀塘觀塘道418號apm1樓L1-26A號舖
鑽石山 九龍鑽石山荷李活廣場3樓345-346號舖

以下門市有售 (SuperFood Lab 護膚系列 - 椰子油)
香港島  新界 
馮氏大廈 香港, 中環, 幹諾道中19-20號馮氏大廈地下(地鋪) 上水 新界, 上水, 符興街43-45號地下
天后 香港, 北角, 英皇道, 十四號, 僑興大夏, 地下 C, C1 & D 彩園村商場 新界, 上水彩園商場三樓R42 & R43號鋪
港運城 香港, 北角英皇道500號, 港運城商場一字樓, 111號 新達廣場 新界, 大埔, 新達廣場第一期, 079-082號鋪
軒尼詩道 香港, 軒尼詩道205-207號, 廣德大廈地下及閣樓 愉景灣 新界, 大嶼山, 愉景灣商場135號
信德中心 香港, 港澳碼頭, 信德中心二樓291-293號 壽富街 新界, 元朗, 壽富街 17 號地下
銅鑼灣廣場1期 香港, 銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期1樓101-103號鋪 青山公路元朗段 新界, 元朗青山公路元朗段75號地下及閣樓
銅鑼灣道 香港, 銅鑼灣道3-5號, 國泰大廈, A座2號鋪 屯門 新界, 屯門, 屯門市廣場, 二樓 2100B-C & 2115-2122號
合和中心 香港, 灣仔皇后大道東183號,合和中心, 三樓301-306號 卓爾居 新界, 屯門, 卓爾居, 一樓101號鋪
海怡半島 香港仔, 鴨脷洲,  海怡半島,  海怡廣場一樓, 112, 112A 及 113 號鋪 大圍火車站 新界, 沙田, 大圍火車站, 入閘前大堂, 31-32號鋪
利東村 香港仔, 鴨脷洲, 利東村, 利東商場, 205室 大圍 新界, 沙田, 大圍路28-30號, 地下A,B及閣樓
英皇道375號 香港北角英皇道375號地下 好運中心 新界, 沙田, 好運中心, 第三層37E號
金鐘海富中心 香港金鐘海富中心一樓平臺23, 24, 25, 26, 81, 82及83號鋪 粉嶺名都廣場 新界, 粉嶺, 名都廣場, 二樓28號B鋪
太古城中心 香港港島太古城太古城道18號太古城中心一樓124號鋪 創意無限廣場 新界, 荃灣, 荃華街, 創意無限廣場7號地鋪
恩平中心 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地鋪,l樓及2樓 綠楊坊 新界, 荃灣, 綠楊新村商場F20A號鋪
九龍半島  荃灣廣場 新界, 荃灣大霸街4-30號荃灣廣場地庫-樓B117-118號鋪
又一城 九龍, 九龍塘, 達之路80號, 又一城 MTR01號 荃錦中心 新界, 荃灣青山公路338號荃錦中心二樓104-109號鋪
土瓜灣 九龍, 土瓜灣, 土瓜灣道80-2號. 定安大廈地下, 20-1及30B鋪 荃新天地1期 新界, 荃灣楊道1號荃新天地1 期 地下G57, G59, G61a, G61b及G63號鋪
欣榮花園 九龍, 土瓜灣, 馬頭角道33號, 欣榮花園地下46-49號 新港城中心 新界, 馬鞍山新港城中心二樓2136號鋪
彩德商場 九龍, 牛頭角, 彩德商場 5 樓 513 號鋪 都會駅 新界, 將軍澳, 景嶺路8號都會馬尺, 第二層18-19號
希爾頓大廈 九龍, 尖沙咀, 加連威老道 96 號, 希爾頓大廈地下 C 鋪 (部份) 新都城中心二期商場 新界, 將軍澳, 新都城中心二期商場, UG26-27 號鋪
星光行 九龍, 尖沙咀, 梳士巴厘道, 星光行地下1至2號 東港城 新界, 將軍澳重華路8號東港城2樓226號鋪
漢口道 九龍, 尖沙咀, 漢口道 4-6 號騏生商業中心地下 將軍澳廣場 新界, 將軍澳唐德街一號將軍澳廣場一樓1-073-075號鋪
亞太中心 九龍, 尖沙咀漢口道28號亞太中心地下1號鋪 新都廣場 2 新界上水龍運街8號新都廣場2樓241-243及244B 號鋪
旺角 九龍, 旺角, 彌敦道655號, 胡社生行地下及C1 太和廣場 新界大埔太和廣場2期二樓224號鋪
大本型 九龍, 油塘大本型第二層 220 號鋪 +WOO 新界天水圍天恩路第12號及18號嘉湖一期地下 G73A, G74 及G75號鋪
嘉湖
國際都會 九龍, 紅磡, 都會道6號, 置富都會7層(7樓), 719, 720A&720B號鋪 新城市廣場 新界沙田新城市廣場 1 期 4 樓 451-453 號鋪
美孚 九龍, 美孚新村, 萬事達廣場七期地下, N58, N65-68鋪 麗都花園 新界青山公路41-63號深井段麗都花園地下7及8號鋪
西九龍中心 九龍, 深水埗, 欽洲街, 西九龍中心, 205號及206號鋪 麗城薈 新界荃灣青山路625號麗城花園三期麗城薈地下52-53號鋪
九龍城廣場 九龍, 賈炳達道128號, 九龍城廣場LG13-15號鋪 海之戀 新界荃灣海之戀商場3樓3027號鋪
樂富中心 九龍, 橫頭磡, 樂富中心二樓, 2117號鋪 尚德商場 新界將軍澳尚德商場二樓202 號鋪
鑽石山 九龍, 鑽石山, 荷裡活廣場 2 樓 228 號鋪 Magnet Place 新界葵芳貨櫃碼頭路77-81號Magnet Place第一座地下4號鋪
加連威老道 九龍尖沙咀加連威老道29A號鋪及閣樓 葵興商場 新界葵湧禾葵裡2號葵興商場9C號鋪
海港城 九龍尖沙咀廣東道7-23號海港城港威中心三樓3302號鋪 澳門 
西洋菜街 九龍西洋菜南街138號福苑地下2號鋪 水坑尾 澳門水坑尾街62-92號地下A,B,C,D鋪及1樓
彌敦道581 九龍旺角彌敦道581及581A號地下及閣樓 花城 澳門氹仔花城第40段利鴻、利圖、利偉、利業地下H座部份鋪位
紅磡商業中心 九龍紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心-樓64號鋪 米糙巷 澳門米糙巷11號澳中商業中心地下F座連閣樓
澳門米糙巷13號澳中商業中心地下E座連閣樓
澳門公局新市西街2號澳中商業中心地下G座連地庫及閣樓
黃埔花園 (Health) 九龍紅磡黃埔花園 (第十一期) 聚寶坊地下G4A及G4B鋪 金沙城中心 澳門金沙城中心金沙廣場2樓2230, 2231 及 2232號鋪
黃大仙中心北館 九龍龍翔道黃大仙中心北館N221號鋪 新濠影匯 澳門路氹連貫公路新濠影匯購物大道一樓1096號
新樂酒店 九龍彌敦道223號新樂酒店地下A及B鋪
啟田 九龍藍田啟田商場一樓101A號鋪
鱷魚恤中心 九龍觀塘開源道79 號鱷魚恤中心地下 A 鋪

其他銷售地點

以下門市有售 (SuperFood Lab 系列產品)  
香港島  新界 
永安百貨 香港上環德輔道中211號永安中心 千色 Citistore 新界元朗教育路1號元朗千色匯2至4樓
Oliver's 香港中環遮打道10號 UNY生活創庫 新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層
APITA 香港太古城太古城道18號太古城中心二期APITA Aeon 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期地面高層及1樓
Great Food Hall 香港金鐘道88號太古廣場地庫 千色 Citistore 新界屯門時代廣場北翼三樓
Logon 香港金鐘道93號金鐘廊 LAB Concept C03 店 Logon 新界沙田正街2-8號新城市廣場3期2樓A202鋪
citysuper 香港銅鑼灣時代廣場B1地庫 Aeon 新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下至3樓全層
Market Place by Jasons 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場地庫2樓A鋪 Aeon-Mono Mono 新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城三樓335號舖
Mansion 灣仔 香港灣仔莊士敦道22號G樓2號 澳門 
Aeon Style 香港鰂魚湧康山道2號康怡廣場(南) 新八佰伴 ​澳門蘇亞利斯博士大馬路90號
九龍半島  OM Girl 澳門渡船街14-F號(舊偉記百貨)
3hreesixty 九龍九龍站圓方地下1090號鋪 GC Shop 澳門雅廉訪大馬路東方花園商場內AL鋪(旗艦日本料理,來來超市對面) (3~8pm)
TASTE 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR層MTR-05鋪
千色 Citistore 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場一樓
UNY生活創庫 九龍樂富橫頭磡聯合道198號
谷辰Guu San 九龍尖沙咀中間道15號H Zentre地下 01-02 號鋪
citysuper 九龍尖沙咀海港城港威商場三階3001號鋪
Logon 九龍尖沙咀海港城港威商場三階3202號鋪
Aeon Style 九龍紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫
Logon 九龍觀塘apm一樓21號鋪
永安百貨 九龍佐敦彌敦道345號永安九龍中心
Market Place by Jasons 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫2樓08鋪
Logon 九龍旺角朗豪坊六樓01及23號鋪
Logon 九龍塘又一城UG層01號鋪
其他網店